Home Misi & Visi Sekolah

Misi & Visi Sekolah

by Admin

Falsafah Sekolah

Pendidikan di peringkat sekolah adalah suatu usaha yang strategik dan sistematik ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan.

Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan generasi yang berilmu pengetahua, berkemahiran, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, sekolah, masyarakat dan negara.

Visi Sekolah

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Misi Sekolah

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara